Általános osztály

Mivel intézményünk arány­lag kic­siny, az egyes osztá­lyok­ban egymástól nagyon eltérő munkák összpon­to­sul­nak. Ez a helyzet az általános osztállyal is. A múzeum fen­nál­lásá­nak első éveiben nem alka­lma­zott állandó munkav­is­zony­ban levő dol­go­zókat, csak egy tisztelet­dí­jas tisztviselőt és egy takarítónőt. Ők végezték az admin­isz­tratív és pénzü­gyi teendőket, a takarítást, a kiál­lítá­sokkal kapc­so­latos tech­nikai munkákat (a sza­kem­berek máshon­nan jöt­tek) stb. Ez a munkasz­ervezés egészen 1962-ig meg­maradt, akkor került az első állandó munkav­is­zony­ban levő dol­gozó: művészettörténész es egy­ben igaz­gató az intézménybe. Kezdet­ben ő látta el az admin­isz­tratív és pénzü­gyi teendők egy részét is, a könyvelést és a takarítást továb­bra is tisztelet­dí­ja­sok végezték.

Ha egy cus­tosnak ilyen szerteágazó tevékenységet kell végeznie, keveset törőd­het sza­k­mai munkájá­val, ezért a következő néhány évben sik­erült meg­győzni az intézmény alapítóját, a községet, hogy szük­ség van egy állandó munkav­is­zony­ban levő takarítónőre és küldön­cre, illetve egy admin­isz­tratív és pénzü­gyi dol­go­zóra. 1965 decem­berében a takarítónő és küldönc helyére állandó munkav­is­zonyba Bal­assa Ilona került, vis­zont a könyvelés és admin­isztrálás kérdése csak 1968 január­jában oldó­dott meg egy állandó munkatárs, Julka Major felvételével.

A következő évek­ben néhányan vál­to­gat­ták egymást ezen a helyen, mígnem 1971-ben Vukosava Pro­danov került erre a munka­he­lyre, és ő a mai napig maradt. Ami a tevékenységet illeti, pl. 1973-ban a munka­hely követelte teendőkön kívül az újság­gyűjteményen, a könyvek leltározásána és a sza­kkönyvtár­ban (104 darab könyv) is dol­go­zott, de a kiál­lítá­sok megren­dezésében is segéd­kezett, ügyelt kiál­lítá­sokon stb.

Ha már a sza­kkönyvtár­ról van szó, el kell mon­dani, hogy 1963-ban alakult, és 1973-ban össze­sen 859 könyvvel és folyói­rat­tal ren­delkezett. A könyvek évenkénti besz­erzése az eltérő körülmények miatt nagyon vál­tozatos képet mutat, mert pl. 1979-ben 139 darabot, 1990-ben 99 darabot szereztünk, mígnem 2003-ra kb. 3700 darabot tett ki az állomány.

Mivel a múzeum munkájához fen­nál­lásá­nak egész ideje alatt pót­teendők is kapc­solód­tak, szük­ség szerint ez az osztály is bekapc­soló­dott elvégzésükbe.

Abból, amit itt röv­i­den elmond­tunk, arra lehet következtetni, hogy    ennek az osztá­ly­nak a munkája, amely a külvilág számára szinte láthatat­lan, mégis igen nagy jelen­tőségű, és hogy kapc­solódik az összes többi osztály munkájához.