Történelmi osztály

Ha időrendi sor­rend­ben néz­zük, a múzeum­nak ez a negyedikként kialakult osztálya. Bizonyos tevékenységek azon­ban már e téren is voltak az intézmény mega­lakulásakor. Az első ilyen tevékenység az 1953. Decem­ber 27-től 1954 őszéig tartó Zen­tai múzeumi tár­gyak című pro­pa­ganda jel­legű kiál­lítás volt, mel­lyel arra akar­tuk késztetni a pol­gárokat, hogy minél tömege­sebben hoz­zanak a múzeumba Óbecse és a környék történelme szem­pon­tjából fontos tár­gyakat. A pro­pa­ganda ered­ményes volt, jelen­tős számú tár­gy­hoz jutot­tunk. Mivel ez a munka még amatőr alapon folyt, és nem volt sza­kem­berünk az anyag további fel­dol­go­zására, az anyag ajándékként a zen­tai és az újvidéki múzeumba került. Hasonló dol­gok történ­tek a következő nyolc évben is.

E tevékenység terén akkor következett be a for­dulópont, amikor az első múzeumi sza­kem­ber munkav­is­zonyba állt (1962). Ez a személy művészettörténész volt, tehát az érdek­lődése is e tár­gykör­ben moz­gott, de lehetőség szerint más múzeumi ágakkal is foglalko­zott. Így már 1963-ban megsz­erveztük a nők részvétele a munkás­moz­ga­lom­ban, a népi for­radalom­ban és a háború utáni országépítés­ben, valamint Az újvidéki járás gaz­dasági és tár­sadalmi fejlődése, 1964-ben pedig a Tito útja Észak – és DélAmerika orszá­gaiban című kiál­lítást. El kell azon­ban azt is mon­dani, hogy a munkáról szóló jelen­tésbe először 1965-ben kerül­tek be a múzeumi gyűjtemény számára össz­e­gyűjtött 19. századi (a történelem­mel és a népra­jz­zal kapc­so­latos) tár­gyak, továbbá a népfel­sz­abadító harc idősza­kára vonatkozó tár­gyak. A következő évbe kibővült a múzeum tevékenységi köre, mivel akkor már voltak olyan meg­bí­zot­t­jai, akik amatőr alapon gyűjtöt­ték a tár­gyakat, vagy értesítet­ték a múzeu­mot lelőhe­lyükről. Ebben az évben a Vaj­daság 1941-ben című kiál­lítást szerveztük meg. Hasonló gyűjtőmód­sz­ert alka­lmaz­tunk évekig, de közben meg­növekedett azok­nak a meg­bí­zot­tak­nak a száma, akik a helytörténeti jelen­tőségű tár­gyakról értesítet­tek ben­nün­ket. Az 1967-es év folyamán négy kiál­lítást szerveztük: A JNH 25 éve című kiál­lítást június 12-től 18-ig az óbec­sei Községi Képviselő-testület hon­védelmi osztá­lyá­val, a Mag­yarországi sza­k­folyói­ra­tok és újsá­gok című kiál­lítást szeptem­ber 21-től 30-ig az újvidéki Forum­mal, A Jugos­zláv Had­sereg együttműködése a világ más had­seregeivel című kiál­lítást október 27-től novem­ber 2-ig az óbec­sei Községi képviselőtestület hon­védelmi osztá­lyá­val és a Tito elvtárs 30 éve a part élén című kiál­lítást decem­ber­ben a jubileumi szervezőbi­zottság­gal karöltve. 1968-ban és 1969-ben egy-egy kiál­lítá­sunk volt.

Az osztály fejlődésében igen jelen­tős év volt az 1969-es, mert akkor jutot­tunk olyan tár­gyakhoz, ame­lyeket már a múzeumi könyvek­ben is nyil­ván­tartásba vet­tünk. Ez a munka később is foly­tató­dott. Egyes évek­ben meghatáro­zott témá­val kapc­so­lat­ban szerveztünk gyűjtést. Ez a fajta gyűjtés 1971-ben és 1972-ben a környék iro­dalmi és zenei örök­ségére irányult, és a begyűjtött anyag­nak köszön­hetően 1972-ben már nem­c­sak letározásra, hanem kat­a­lo­gizálásra is sor került. A múzeum 1972. évi munk­abeszá­molójában először szere­pel az osztály tár­gyainak a száma. Akkor kb. 700 tár­gyunk és több mint 2000 külön­féle tar­talmú fényképünk volt.

Ez a művelődési örök­ség lehetővé tette, hogy 1973-ban, a museum fen­nál­lásá­nak 20. évfor­dulóján egy kis állandó kiál­lítást hoz­zunk létre Óbecse múltjából címen (a kiál­lítá­son a régészeti tár­gyak is helyet kap­tak). Ebben az évben állt határo­zott időre munkav­is­zonyba Gavrilo Vardić történész cus­tos – az állandó munka­he­lyet cask következő évben nyi­tot­tuk meg. A munka­hely betöltésének ered­ményei már az első évben meg­mu­tatkoz­tak, mert több tár­gyat (164-et) leltároz­tunk, de más tevékenységek is foly­tak ebben az idősza­k­ban. Három kiál­lítást vet­tünk át mások­tól, külön­féle kísérőanyagot leltároz­tunk stb.

Ez a lendület foly­tató­dott a következő évben is, amikor 211 tár­gyat, kb. 250 fényképet és más anyagot vet­tünk leltárba.

Végezetül, ha összegez­zük a történeti osztály eddigi 50 éves tevékenységét, első­sor­ban azt kell mon­da­nunk, hogy gyűjtőköre nagyon tarka, mert a város életének szinte min­den szeg­men­tumát felöleli. A körülmények folytán azon­ban egyes témakörök job­ban képvisel­tetik magukat, mások kevésbé, egyes témákról vis­zont alig van valam­i­lyen emlékünk.

A történeti osztály ma 19 gyűjteményt szám­lál, ezek közül csak a legértéke­sebbeket és leg­nagy­ob­bakat emeljük ki:

A plakát­gyűjtemény több mint 200, főleg 20. századi tár­gyat tar­tal­maz, témájuk sokrétű: sport, szín­ház, poli­tika stb.

A képes­lap­gyűjtemény a leg­nagy­obb, több mint 700 tár­gyat tar­tal­maz, felöleli Óbecse és Szent­tamás község min­den települését, így nagyon jól illusztrálja az egyes helyek történelmi fejlődését.

Az óbec­sei város­nak és épületeinek a térképeit tar­tal­mazó gyűjtemény nem túl nagy, de nagyon hasznos telep-üléstörténeti szem­pont­ból.

Az érem­gyűjtemény jórészt osztrák-mag­yar, kisebb részben a Jugos­zláv Királyság­ból és a JSZSZK-ból eredő tár­gyakat tar­tal­maz.

A könyv- és brosúragyűjtemény igen vál­tozatos téma és szerző szem­pon­tjából, de min­den egyes tárgy a múzeum gyűjtésterületére vonatkozik. Újság­gyűjteményünk iri­gylésre méltó számú tár­gyat tar­tal­maz, mint­egy 300-at. Az újsá­gokat a 19. századtól nap­jainkig gyűjtjük szerb és mag­yar nyel­ven.

A közok­tatási gyűjtemény igen gazdag és vál­tozatos múzeumi anyagot tar­tal­maz. Van­nak benne éves isko­lai jelen­tések, bizonyítványok és oklevelek, de tan­sz­erek is.

A régi fényképeken és tablókon meg van­nak örökítve az egykori diákok és tanárok, valamint a kiemelkedő tanü­gyi dol­go­zók.

A sport­gyűjtemény szin­tén egyike a leggazdagab­bak­nak.

Egyének és csap­a­tok külön­féle elis­meré­seit, okleveleit, érmeit, ser­legeit stb. tar­tal­mazza, de a témá­val kapc­so­latos egyéb anyaga is jelen­tős.

A fegyver és a katonai fel­sz­erelés gyűjteménye kar­dokat, nyereg- és egyéb pisz­tolyokat, puskákat, csajkákat, hátizsákokat, katonai nyergeket stb. tar­tal­maz. A tár­gyak külön­féle műhe­lyek­ből ered­nek, és a 19. századi és a 20. század eleji háborús történésekhez kapc­solód­nak. Ebben az idősza­k­ban mint­egy 2500 tár­gyat és jóval több fényképet szereztünk be.

A kiál­lítási tevékenység igen élénk volt, különösen azóta, amióta ezen az osztá­lyon is van állandó munkav­is­zony­ban levő cus­tos, azóta ugya­nis kb. 40 kiál­lítást szerveztünk. Ezenkívül külön­féle újsá­gok­ban és folyói­ra­tok­ban szá­mos cikket és kataló­gust jelen­tet­tünk meg.