Konzerválási osztály

Ha egy tárgy valame­lyik múzeumi gyűjteménybe kerül, akkor (megsz­erzésén, leltározásán és fel­dol­go­zásán kívül) az egyik leg­fontosabb munka a konz­erválás. Nagyon ritka az, ha a múzeumba kerülő tárgy nem szorul sem­miféle bea­vatkozásra. Az a legkevesebb, ha csak meg kell tisztí­tani, de a tár­gyak zöme javításra, az egyes részek rekon­struálására, a külső hatá­sok elleni védelemre stb. szorul. Minth­ogy min­dez nagyon fontos, indokolt a konz­erválási osztály megsz­ervezése.

A múzeum mega­lakulásakor azon­ban nem alakult meg ez az osztály is. Az intézmény fen­nál­lásá­nak első éveiben nem is volt szük­ség erre a tevékenysé­gre, mivel a múzeum­ban főleg az óbec­sei művésztelepről szár­mazó alkotá­sok voltak. Csak a het­venes évek­ben, amikor egyre inkább kiszélesedett a gyűjtőtevékenység a múzeumi ténykedés más területein is, akkor jelen­tkezett a megsz­erzett a megsz­erzett tár­gyak védelmének egyre nagy­obb igénye.

Kezdet­ben ezt a prob­lémát úgy oldot­tuk meg, hogy a tár­gyakat megfelelő intézményekbe küldtük. Intézményünk 1966. évi beszá­molója említi meg leg­először, hogy a legveszé­lyeztetet­tebb képeket a Szerb Mat­ica Kép­tárába küldtük konz­erválásra, a fém régészeti leleteket pedig a Vaj­dasági Múzeumba. A következő évben csak megelőző védelemre (tisztításra) került sor a tár­gyakon. Hasonló volt a helyzet 1968-ban is. Jóval kiter­jedtebb munkála­tok foly­tak e téren 1969-ben, amikor öt képet konz­ervál­tak, továbbá a Kudel­jara és a Csík lelőhe­lyek régészeti leleteit, erre pedig a zen­tai múzeu­mot, a bel­grádi Katonai Múzeu­mot, a bel­grádi Nemzeti Múzeu­mot és a nagy­becskereki Nemzeti Múzeu­mot kértük fel. 1971-ben a régészeti leleteket a Szer­biai Történeti Múzeum és a bel­grádi Katonai Múzeum konz­erválta.

A következő évben befe­jeződött az előző évek­ben szerzett múzeumi anyag védelme. 1973-ban a Vaj­dasági Múzeum konz­erválta a régészeti és képzőművészeti anyagot. A következő néhány évben leginkább a legveszé­lyeztetet­tebb képzőművészeti és régészeti anyagot konz­erválták más megfelelő intézmények azzal, hogy az eddig említet­teken kívül a zom­bori Nemzeti Múzeum is besegített.

A védelem szem­pon­tjából döntő az 1978-as év, amikor a múzeum keretében megépült a műhely, és Vlas­timir Jankov szemé­lyében június 30-áig munkába állt az első konz­ervá­tortech­nikus, 1978. augusz­tus 1-től pedig Lengyel Lás­zló konz­ervá­tor munkatárs (1994. szeptem­ber 7-éig). Ebben az évben a műhely építése miatt csak a kerámia, a papír és a tex­til megelőző védelmére került sor.

A Botra-Zidar lelőhe­lyen 1988-ban feltár­tak egy kb. 1 m átmérőjű sértetlen szarmata kemencét a 3–4 század­ból. Érdekes, hogy kalot­tája nem omlott be. Éppen emi­att született az a dön­tés, hogy a kemencét tel­jes egészében átvis­szük a múzeumba – ez egy igazi konz­ervá­tori kihívás.

Az 1991-es évet követő évekre a legösszetet­tebb és leg­drágább munkák jelen­tős csökkenése jellemző. Ez a csökkenés első­sor­ban az orszá­gos eseményeknek és annak a következménye, hogy ilyen célokra kevés pénz jutott. Ebben az idősza­k­ban ezért csak egysz­erűbb és olc­sóbb munkákat végeztünk.