Régészeti gyűjtemény

A régészeti gyűjteménynek szinte min­den tár­gya ásatás­ból (1342) ered, csak kevés rekogní­cióból (2) és véletlen­sz­erű fel­lelés­ből (27). Ajándék (18) vagy felvásár­lás (11) útján a legritkább eset­ben szerezhető be régészeti tárgy. Így a régészeti gyűjtemény leltáro­zott tár­gyainak száma 1496.

Az elmozdítható régészeti tár­gyakat első­sor­ban kro­noló­giai rendbe szed­jük. Ilyen alapon három gyűjteményünk van: a történelem előtti, a római kori és a közép­kori gyűjtemény. A pre­his­torikus gyűjteménybe min­da­zok a történelem előtti idők­ből (neoli­tikum, ene­oli­tikum, bronzkor, kora és késő kőkor) eredő tár­gyak tar­toz­nak, ame­lyeket környékünkön fedeztünk fel. A római uralom korából eredő tár­gyak olyan népekhez tar­toz­nak, ame­lyek jórészt a Római Biro­dalom területén kívül, de vele egyidőben éltek (szarmaták). A közép­kori gyűjteményt népván­dor­lás kori és virágzó közép­kori tár­gyak képezik. A népván­dor­lás kori tár­gyak főleg nekropolis­zok­ból és csak részben települések­ből ered­nek. A virágzó közép­kor (8–15. század) ide­jéből főleg településeket talál­tunk, így az elmozdítható anyag is belőlük került ki.