Természettudományi gyűjtemény

Ez a múzeum leg­fi­ata­l­abb gyűjteménye, de nem tár­gyainak keletkezési ideje, hanem az intézmény­ben való mega­lapítása alapján. A mega­lapításá­val kapc­so­latos legin­ten­zívebb munka 1986-ban folyt, ugya­nis ebben az évben kínálták fel a bács­föld­vári Antal Lás­zló örökö­sei az örökhagyó gyűjteményét. Hogy betekinthessünk abba, hogy mit, milyen értékű gyűjteményt kínál­nak, a község mint az intézmény alapítója és pénzelője leltár­bizottsá­got hozott létre a Tar­tományi Ter­mészetvédelmi Intézet és múzeu­munk képviselőiből. A bizottság jelen­tése alapján fog­tunk hozzá a felvásár­lás real­izálásához. Meg kell említeni, hogy a felkínált tár­gyak felvásár­lásá­val kapc­so­latos alku­dozás valamivel hossz­abb ideig tar­tott a szoká­sos­nál, de a felkínált anyag értéke is jóval nagy­obb volt, mint az addigi felvásár­lá­soké. A tár­gyalá­sok végül sik­er­rel végződtek, a gyűjteményt 1986 végén megvásároltuk, és 1987-ben a múzeumba szál­lí­tot­tuk.

A megvásárolt gyűjtemény­ben 609 madár, 205 fészek, 41 emlős, 7 rovarfiók és néhány hal, csúszómászó és kétéltű volt. A felvásár­lás és múzeumba szál­lítás nem jelen­tette a gyűjtemén­nyel kapc­so­latos munka végét. A leg­nagyob munka csak ezután következett: a szak­sz­erű fel­dol­go­zás, a doku­men­tá­ció kidol­go­zása, a védelem, a kiál­lítás stb. Ehhez külön sza­kem­berre volt szük­ség, ilyen sza­kem­berünk vis­zont a mai napig sincs. A tár­gyak azon­ban nem marad­tak szak­sz­erű fel­dol­go­zás nélkül, ugya­nis a nagy­becskereki Nemzeti Múzeum nagy megértést tanúsítv lehetővé tette sza­kem­berének, Sve­tozar San­to­vac­nak, hogy nálunk dol­goz­zon, és gon­do­zza a felvásárolt gyűjteményt. Ennek a megértés­nek, együttműködés­nek és kivéte­les segít­ségnek köszön­hetően elmond­hatjuk, hogy a gyűjtemény szak­sz­erűen fel van dol­go­zva, tárolva és védve. Az említett sza­kem­ber­rel való együttműködést foly­tatva és a bel­grádi Ter­mészettudományi.

Múzeum segít­ségével 1994-ben megtörtént a gyűjtemény revíz­iója és reg­isztrálása.

A következő munka a gyűjtemény közön­ség elé tárása. 1996-ban az óbec­sei Városi Múzeum­ban megsz­erveztük a Ragadozó madarak – ideogramok című kiál­lítást, 2001-ben pedig a kruše­vaci Nemzeti Múzeum­ban a Ragadozó madarak című kiál­lítást.

Ahhoz, hogy a jövőben ez a gyűjtemény fejlőd­hessen, feltétlenül állandó munkav­is­zony­ban levő sza­kem­berre van szük­ségünk.