Град­ски музеј у Бечеју осно­ван је у јесен 1953. године одлу­ком НОО Бечеј. Од тада у нашем граду почиње да се развија један посе­бан вид кул­турне делат­но­сти који пре свега под­ра­зу­мева саку­пљање и чување цело­куп­ног наслеђа наше сре­дине као посебне адми­ни­стра­тивне једи­нице, али и као дела јед­ног већег реги­она чији је наш град нео­дво­јиви део.

Током 1960. године уста­нова мења назив у Музеј и гале­рија слика. Од скромне куће, на самом почетку, која је пре личила на гале­рију него на музеј, вре­ме­ном је пре­ра­стао у прави зави­чајни музеј ком­плек­сног типа који покрива све обла­сти људ­ског дело­вања. У првим годи­нама посто­јања музеја, није било стал­ног рад­ног места ни струч­них лица, већ се радило више на ама­тер­ској бази са јед­ним хоно­рар­ним слу­жбе­ни­ком. Тај период одр­жа­вао је само ликовну коло­нију, која је осно­вана 1954. године, и орга­ни­за­цију поје­ди­них изло­жби, а није довео до при­ку­пљања и еви­ден­ти­рања музеј­ског мате­ри­јала. Све то ће се про­ме­нити када 1962. године у музеј буде дошла Љиљана Краљевић-Букинац, исто­ри­чар умет­но­сти и први рад­ник у стал­ном рад­ном односу. Када је почела са радом, музеј је бро­јао 148 пред­мета и то радова из Умет­ничке коло­није, а када је завр­шила радни век, све збирке бро­јале су око 6000 пред­мета. Данас музеј има око 16 500 пред­мета.