Библиотека

Библи­о­течки фонд Град­ског музеја чине нај­ве­ћим бро­јем стручне књиге, ката­лози и пери­о­дика из обла­сти музеј­ске грађе, архе­о­ло­гије, етно­ло­гије, исто­рије, исто­рије умет­но­сти.

Уку­пан библи­о­течки фонд је преко 4.500 инвен­та­ри­са­них издања.

Нажа­лост, Музеј тре­нутно нема посебно оде­љење за држање књига и тре­нутно су оне распо­ре­ђено по кан­це­ла­ри­јама запо­сле­них у зави­сно­сти од струке. Постоје пла­нови да се при­ли­ком рекон­струк­ције Музеја пред­види и посебна про­сто­рија библи­о­теке.