Догађаји

Срдачно Вас пози­вамо на про­мо­цију књиге

проф. др Бориса Стој­ков­ског — Цар Јован Ненад, 

која ће се одр­жати 09. марта 2020. године у Град­ском музеју Бечеј са почет­ком у 18:00 часова. 

На про­мо­цији ће гово­рити проф. др Борис Стој­ков­ски и проф. др Ђура Харди.

Добро­до­шли!

Цар Јован Ненад