Археолошка збирка

Готово сви пред­мети у архе­о­ло­шкој збирци наба­вљени су иско­па­ва­њем (1438), мањи број реко­гно­сци­ра­њем (2) или слу­чај­ним нала­зима (27). Покло­ном (18) или отку­пом (11) нај­ређе се у архе­о­ло­гији наба­вљају пред­мети. Тако је уку­пан број инвен­та­ри­са­них пред­мета у архе­о­ло­шкој збирци 1496. Збирку чине пра­и­сто­риј­ски пред­мети, пред­мети из пери­ода рим­ске доминације- Сар­мата, Велике сеобе народа и сред­њег века. Пра­и­сто­риј­ској збирци при­па­дају пред­мети из свих пра­и­сто­риј­ских пери­ода који су откри­вени у нашој око­лини: нео­лит, ене­о­лит, брон­зано доба, ста­рије и млађе гво­здено доба. Пред­мети из пери­ода рим­ске доми­на­ције при­па­дају наро­дима, пре свега Сар­ма­тима који су живели, додуше ван тери­то­рије Рим­ског цар­ства, али исто­вре­мено с њим. Сред­њо­ве­ковну збирку чине пред­мети из пери­ода Велике сеобе народа и пред­мети из насеља из пери­ода пуног сред­њег века. Пред­мети из Велике сеобе народа потичу углав­ном из некро­пола и нешто мало из насеља. Из пери­ода пуног сред­њег века (VIII-XV) про­на­ђена су углав­ном насеља, па тако и покре­тан мате­ри­јал потиче из њих.