Природњачки одсек

Ово је нај­млађа збирка у Музеју, али не по вре­мену настанка пред­мета већ по њеном осни­вању у овој уста­нови. Нај­ин­тен­зив­нији рад на њеном осни­вању одвија се 1986. г. Наиме, те године наслед­ници покој­ног Ласла Антала из Бач­ког Гра­ди­шта, творца ове збирке, пону­дили су нашој уста­нови исту на откуп. Да бисмо имали прави увид у оно што нам се нуди и његову вред­ност, Општина је, као наш осни­вач и финан­си­јер, фор­ми­рала коми­сију за попис и про­цену од пред­став­ника Покра­јин­ског завода за заштиту при­роде и Музеја. Након изве­штаја Коми­сије, при­шло се реа­ли­за­цији самог откупа. Овде треба истаћи да је дого­ва­рање око купо­вине пону­ђе­них пред­мета тра­јало знатно дуже од уоби­ча­је­них ова­квих послова, с обзи­ром на вред­ност пону­ђе­ног мате­ри­јала која је била изу­зетно велика за дота­да­шње откупе у овој кући. На крају, дого­вори су успе­шно окон­чани и она је кра­јем године отку­пљена, а наредне (1987) године пре­нета у Музеј.

Уку­пан број отку­пље­них пред­мета је: 609 птица и бал­гова, 205 гне­зда, 41 сисар, 7 кутија инсе­ката, и по неко­лико риба, гми­за­ваца и водо­зе­маца. Посао око ове збирке, отку­пом и пре­но­ше­њем у Музеј, тиме није био завр­шен. Нај­већи посао је тек пред­сто­јао: стручна обрада, израда доку­мен­та­ције, заштита, изла­гање и др. За овај део посла био је потре­бан струч­њак, којег ова кућа до дана­шњег дана још нема. Међу­тим, пред­мети нису остали стручно нео­бра­ђени. Наиме, за овај део посла наи­шли смо на изу­зетно разу­ме­вање Народ­ног музеја у Зре­ња­нину, који је омо­гу­ћио свом струч­њаку Све­то­зару Сан­товцу бора­вак у нашој Уста­нови и стручну обраду отку­пљене збирке. Захва­љу­јући овом разу­ме­вању, сарадњи и на крају (зашто то не рећи) изу­зет­ној помоћи, збирка је стручно обра­ђена, сме­штена и зашти­ћена. Наста­вља­јући сарадњу са истим струч­ња­ком и уз помоћ При­род­њач­ког музеја у Бео­граду, 1994. извр­шена је реви­зија ове збирке и њено реги­стро­вање.

Даљи посао је пре­зен­то­вање збирке у јав­но­сти. Тако је 1996. г. орга­ни­зо­вана изло­жба „Птице гра­бљи­вице иде­о­грами“ у Град­ском музеју у Бечеју, а 2001. године „Птице гра­бљи­вице“ у Народ­ном музеју у Кру­шевцу.

Убу­дуће да би ова збирка могла да се развија неоп­ходно је обез­бе­дити стручно лице са стал­ним рад­ним одно­сом у овој Уста­нови.