Изложбе

1953.
— СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА СЕНТА
— УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ ИЗ СЕНЋАНСКОГ МУЗЕЈА
— НОВИ МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТИ У МУЗЕЈУ У СЕНТИ

1954.
— I ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— СЛИКЕ ЕМИЛА БОБА
— СЛИКЕ ИМРЕА ШАФРАЊА
— СЛИКЕ МИХАЉА БАЛАЖ
— ЗАДРУГА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, про­дајна изло­жба

1955.
— ШТА ЈЕ ЖИВЕЛО И ШТА ЖИВИ У ВОЈВОДИНИ, пре­у­зета од Вој­во­ђан­ског музеја
— АСТРОНОМИЈА
II ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА МИЛИВОЈА НИКОЛАЈЕВИЋА, БОШКА ПЕТРОВИЋА, НИКОЛЕ ГРАОВЦА, ЈОВАНА СОЛДАТОВИЋА И АЛЕКСАНДРА ЛУКОВИЋА

1956.
III ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА МИЛИВОЈА НИКОЛАЈЕВИЋА
— ЛИТОГРАФИЈА АЛЕКСАНДРА ЛУКОВИЋА
— СТАЛНА ГАЛЕРИЈСКА ПОСТАВКА

1957.
IV ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САВРЕМЕНО СЛИКАРСТВО, изло­жба пре­нета из Загреба

1958.
— V ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА БОГУМИЛА КАРЛАВАРИСА

1959.
VI ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ЈОЖЕФА АЧА

1960.
VIII ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ДУШАНА МИЛОВАНОВИЋА
— ИЗЛОЖБА СЛИКА ИЗ МУЗЕЈСКОГ ФОНДА, при­ре­ђена у Србо­брану, Бач­ком Гра­ди­шту, Теме­рину и Бач­ком Петро­вом Селу
— СЛИКЕ АЛЕКСАНДРА ЛУКОВИЋА, изло­жба је при­ре­ђена у Бечеју и Бач­ком Гра­ди­шту

1961.
VIII ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ШЕСТ СЛИКА ОД ШЕСТ АУТОРА, изло­жба ода­бра­них дела из гале­риј­ског фонда при­ре­ђена у ново­сад­ском Форуму
— СЛИКЕ ИЗ ФОНДА ГАЛЕРИЈЕ, при­ре­ђена у Бач­ком Петро­вом Селу
— СЛИКЕ ЈОЖЕФА АЧА ИЗ ФОНДА ГАЛЕРИЈЕ, при­ре­ђена у Ради­че­вићу
— ОСАМ АУТОРА СА ЈЕДАНАЕСТ ДЕЛА, изло­жба из фонда Гале­рије при­ре­ђена у Теме­рину
— СЛИКЕ ИЗ ПРИВАТНОГ ВЛАСНИШТВА МИХАЉА БАЛАЖА, при­ре­ђена у Бач­ком Гра­ди­шту
— СЕДАМ ЖЕНА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ, зајед­ничка изло­жба
— АРАНКА МОЈАК И ПЕТАР МОЈАК, изло­жба слика и кера­мике

1962.
— ПРОСЛАВА ПРВОГ МАЈА КРОЗ ИСТОРИЈУ, ура­ђена заједно са Архи­вом
IX ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ГАБОР АЛМАШИ, изло­жба скулп­тура вајара из Субо­тице
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ПЕЛА ПЕТРИКА
— ПОРТРЕТИ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛИКАРА XIX И XX ВЕКА 

1963.
— УЧЕШЋЕ ЖЕНА У РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ, НАРОДНОЈ РЕВОЛУЦИЈИ И ПОСЛЕРАТНОЈ ИЗГРАДЊИ
— ПРИВРЕДНИ И ДРУШТВЕНИ РАЗВИТАК СРЕЗА НОВИ САД
— X ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА У БЕЧЕЈУ, ретро­спек­тивна изло­жба из фонда Музеја пово­дом деце­није рада Коло­није
— РУСКО СЛИКАРСТВО XIX И XX ВЕКА, изло­жба репро­дук­ција пре­у­зета из Бео­града
— СЕЗАН, ГОГЕН И ВАН ГОГ, изло­жба репро­дук­ција пре­у­зета од Рад­нич­ког уни­вер­зи­тета „Ђуро Салај“ и Гале­рије репро­дук­ција при Културно-просветном већу Југо­сла­вије у Бео­граду
— СРПСКО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА, пре­у­зета изло­жба слика из Народ­ног музеја у Бео­граду
— СЛИКАРИ АМАТЕРИ КЛУБА „УРОШ ПРЕДИЋ“ ИЗ БЕЧЕЈА, зајед­ничка изло­жба
— 25 ДЕЛА ПОСЛЕРАТНЕ СРПСКЕ УМЕТНОСТИ ИЗ ЗБИРКЕ МОДЕРНЕ ГАЛЕРИЈЕ У БЕОГРАДУ, изло­жба пре­у­зета из Модерне гале­рије у Бео­граду
— БРАНИСЛАВ ПЕРЧИНКОВСКИ, изло­жба гра­фика бечеј­ског гра­фи­чара и сли­кара
— АНДРИЈА КУЛУНЏИЋ, изло­жба слика умет­ника из Субо­тице
— УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, изло­жба пре­у­зета из Покра­јин­ске културно-просветне зајед­нице
— СКОПСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, изло­жба пре­у­зета од Дру­штва ликов­них умет­ника Маке­до­није

1964.
— ТИТОВ ПУТ ПО ЗЕМЉАМА СЕВЕРНЕ И ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
— ИЗЛОЖБА РУЧНИХ РАДОВА – ДОМАЋА РАДИНОСТ
XI ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ПРЕДЕЛИ БЕЧЕЈА, изло­жба из фонда Град­ског музеја
и гале­рије
— ИЗЛОЖБА АНКИЦЕ ОПРЕШНИК И МИЛАНА КЕРЦА, изло­жба кера­мике и слика
— 36 РАДОВА ОД 36 АУТОРА, групна изло­жба ново­при­спе­лих дела из гале­риј­ског фонда
— ИЗЛОЖБА МИКЛОША ЈАКАБА И ФЕРЕНЦА БАЛАЖА, изло­жба слика и цртежа аутора из Бечеја
— РУЧНИ РАДОВИ XIX И XX ВЕКА ИЗ БЕЧЕЈА, изло­жба народне ради­но­сти и при­ме­њене умет­но­сти

1965.
XII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— САВРЕМЕНИ ВОЈВОЂАНСКИ СЛИКАРИ, изло­жба из фонда Гале­рије
— ОБАЛА ТИСЕ, темат­ска изло­жба дела из фонда Музеја
— КЕРАМИКА ВОЈВОЂАНСКИХ УМЕТНИКА, групна изло­жба савре­ме­них кера­ми­чара

1966.
— ВОЈВОДИНА У 1941. ГОДИНИ
— АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ ИЗ БЕЧЕЈА
XIII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ИЗЛОЖБА МИРЈАНЕ НАРАНЏИЋ, изло­жба слика аутора из Новог Сада

1967.
— 25 ГОДИНА ЈНА, орга­ни­зо­вана у сарадњи са ОНО СО Бечеј
— СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И НОВИНЕ ИЗ МАЂАРСКЕ, орга­ни­зо­вана у сарадњи са „Фору­мом“
— САРАДЊА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ СА ДРУГИМ АРМИЈАМА СВЕТА, орга­ни­зо­вана у сарадњи са ОНО СО Бечеј
— ТРИДЕСЕТ ГОДИНА РУКОВОЂЕЊА ДРУГА ТИТА ПАРТИЈОМ
— НАРОДНИ ВЕЗ НЕКАД И САД
XIV ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ БЕЧЕЈСКЕ ГАЛЕРИЈЕ, изло­жба ново­на­ба­вље­них ликов­них дела из фонда Град­ског музеја и гале­рије
— ИЗЛОЖБА РАТКА ШОЋА, изло­жба цртежа и слика
умет­ника из Врбаса

1968.
— ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА И НАРОДИ ВОЈВОДИНЕ
XV ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ НАШЕГ МУЗЕЈА, информативно-пропагандна изло­жба
— ТИСА У ДЕЛИМА ВОЈВОЂАНСКИХ УМЕТНИКА, групна изло­жба савре­ме­них умет­ника
— СЛИКЕ МИЛАНА КЕРЦА, изло­жба слика умет­ника из Новог Сада
— ИЗЛОЖБА ОЉЕ ИВАЊИЦКИ, изло­жба цртежа и слика

1969.
— 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА КПЈ
— ПРВА СТАЛНА ГАЛЕРИЈСКА ПОСТАВКА, изло­жба из фонда ГМГ
— ИЗЛОЖБА КСЕНИЈЕ ИЛИЈЕВИЋ И МИЛАНА МИЈАЧЕВИЋА, изло­жба цртежа и слика
— ИЗЛОЖБА ДУШАНА МАШИЋА, цртежи и слике аутора из Сом­бора
— СЛИКЕ ФЕРЕНЦА БАЛАЖА, слике аутора из Бечеја
XVI ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— СЛИКЕ ЖИВОЈИНА МИШКОВА, слике аутора из Новог Сада

1970.
XVII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ТИБОР ШИПОШ, само­стална изло­жба слика аутора из Бечеја

1971.
XVIII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— БРАНКО ГОСТОВИЋ, изло­жба сликара-наивца из Апа­тина
— ВЛАДИСЛАВ РАЈЧЕТИЋ, изло­жба кера­мике и дела при­ме­њене умет­но­сти аутора из Новог Сада
— СЛИКЕ ДУШАНА НОНИНА, изло­жба аутора из Но–
вог Сада
— СЛИКЕ МИРОСЛАВА АНТИЋА, изло­жба аутора из Новог Сада
— ИЗЛОЖБА ЧЛАНОВА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ „ТОДОР ДУКИН“ У БЕЧЕЈУ

1972.
— СЛИКЕ ЗОРАНА СТОШИЋА – ВРАЊСКОГ, изло­жба аутора из Сом­бора
— ГРУПА МЛАДИХ ИЗ БЕЧЕЈА, изло­жба мла­дих ликов­них ства­ра­лаца из бечеј­ске општине
— ЂОРЂЕ ПУШИЋ, изло­жба слика
— БЕЛА ПЕХАН, изло­жба слика
— КЛУБ ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА БЕЧЕЈА, изло­жба сликара-аматера Бечеја
XIX ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ

1973.
VII ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА
— ТИТО СТРАТЕГ РЕВОЛУЦИЈЕ
— ИЗ ПРОШЛОСТИ БЕЧЕЈА, архе­о­ло­гија и исто­рија, стална поставка
XX ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ПОРТРЕТИ МОЈИХ СУГРАЂАНА, само­стална изло­жба слика и цртежа Вик­тора Шкра­бања
— БЕЧЕЈСКИ ПОРТРЕТИ XIX ВЕКА, изло­жба ста­рих зави­чај­них аутора
— ПЕЈСАЖИ БЕЧЕЈА НЕКАД И САД, темат­ска изло­жба слика из фонда Музеја
— ИН МЕМОРИАМ НИКОЛЕ АЛЕКСИЋА, доку­мен­тарна изло­жба пово­дом сто­го­ди­шњице смрти

1974.
— МИРА МАРЕШ, слике аутора из Вршца
— МИЛИВОЈ МИРИЋ, изло­жба сли­кара – наи­ваца из Бечеја
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова деце основ­них школа Бечеја
XXI ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ, ретро­спек­тивна изло­жба пово­дом два­де­сет година рада
— ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ЗА СПОМЕН-ШКОЛУ, изло­жба са рас­пи­са­ног кон­курса
— СТАЛНА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, друга стална поставка

1975.
— БУНЕ СЕЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ У
XVI ВЕКУ, пре­у­зета од Вој­ног музеја у Бео­граду
— ОСЛОБОЂЕЊЕ ВОЈВОДИНЕ, пре­у­зета од Музеја соци­ја­ли­стичке рево­лу­ције Вој­во­дине
— ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ТРГА У БЕЧЕЈУ, изло­жба по рас­пи­са­ном кон­курсу
— ИЗЛОЖБА ТИБОРА ШИПОША, изло­жба слика аутора из Бечеја
— СТАРИ ПЕЈСАЖИ, изло­жба из ликов­ног фонда Музеја
XXII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ БЕЧЕЈА, зајед­ничка изло­жба
аутора из Бечеја
— ГРУПА „АРТ 6“, зајед­ничка изло­жба савре­ме­них вој­во­ђан­ских сли­кара
— ЛИКОВНА СЕКЦИЈА БЕЧЕЈСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, изло­жба нај­бо­љих уче­нич­ких радова

1976.
— ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕЧЕЈА 1944–1945.
— ОМЛАДИНА БЕЧЕЈСКЕ КОМУНЕ НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1945–1975.
— ИЗЛОЖБА РАТКА ГИКИЋА, скулп­туре и цртежи, иста изло­жба при­ре­ђена и у Сенти
— МАКЕТЕ ЈЕДРЕЊАКА СТЈЕПАНА ЖАДАЊА, изло­жба при­ре­ђена у сарадњи и под покро­ви­тељ­ством Фабрике наме­штаја „8. окто­бар“
XXIII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ И ИЛУСТРАЦИЈА ДРАМСКОГ ТЕКСТА, изло­жба деце основ­них школа Југо­сла­вије
— ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ АМАТЕРСКИХ ДРУШТАВА БЕЧЕЈА И СЕНТЕ, изло­жба је потом пре­нета у Сенту

1977.
— ТИТО МЕЂУ НАМА
— РИБАРСТВО БЕЧЕЈСКОГ ПОДРУЧЈА
— ИЗЛОЖБА РАДОВА ЖЕНА БАЧКОГ ПЕТРОВОГ СЕЛА
— ИЗЛОЖБА РАДОВА ЖЕНА БАЧКОГ ПЕТРОВОГ СЕЛА
— ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЕЧЕЈА, изло­жба при­ре­ђена у сарадњи са СИЗ-ом за стамбено-комуналну делат­ност и РО „Стан­дард“
— ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ ДЕСЕТ ОПШТИНА БАЧКЕ, изло­жба пре­у­зета из Куле, орга­ни­зо­вана у сарадњи са КПЗ Бечеј
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
XXIV ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ БЕЧЕЈА, изло­жба Клуба ликов­них ства­ра­лаца Бечеја

1978.
— НАРОДНА ВЛАСТ У ВОЈВОДИНИ 1941–1945, пре­у­зета од Музеја Соци­ја­ли­стичке Рево­лу­ције Вој­во­дине
— 100 ГОДИНА ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА БЕЧЕЈ
— НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ОПШТЕНАРОДНЕ ОДБРАНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
— НОВЕ МУЗЕАЛИЈЕ
— НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ НАШЕГ ФОНДА, изло­жба ликов­них дела при­ба­вље­них током прет­ходне године
— ИМПРЕСИЈЕ ИЗ ПЕРУА И ДРУГЕ СЛИКЕ, изло­жба Марије Вој­но­вић
— ИЗ ЛИКОВНОГ ФОНДА, изло­жба 40 радова од 40 аутора са моти­вима пеј­зажа и ведута
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба радова деце основ­них школа Вој­во­дине
XXV ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА РАДИВОЈА СУБОТИЧКОГ
— ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО РАДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, АДА И СЕНТА, изло­жба при­ре­ђена у Дому пар­ти­зана у Бечеју
— ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА СПОМЕН-ПАРК, изло­жба са кон­курса у Дому пар­ти­зана

1979.
— НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ ФОНДА, изло­жба ликов­них дела при­ба­вље­них током прет­ходне године
— СЛИКЕ СТОЈАНА ТРУМИЋА, ретро­спек­тивна изло­жба
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
XXVI ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ
— СЛИКЕ ЛАСЛА ЛЕНЂЕЛА, изло­жба при­ре­ђена у Дому кул­туре у Бечеју
— ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ У СУБОТИЦИ

1980.
— ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1919–1979.
— РУЧНИ РАДОВИ ЖЕНА БЕЧЕЈА
— НОВА СТАЛНА ГАЛЕРИЈСКА ПОСТАВКА, изло­жба сачи­њена од три темат­ске целине: пор­трети бечеј­ских гра­ђана, савре­мено сли­кар­ство из Умет­ничке коло­није и збирке зави­чај­них аутора
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— ИЗБОР ИЗ ЛИКОВНОГ ФОНДА МУЗЕЈА, при­ре­ђена у Дому кул­туре пово­дом про­славе РО „Фадип“
XXVII ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ, изло­жба на тему Идејна вајар­ска решења за сло­бодне пар­ков­ске повр­шине, при­ре­ђена у фабрич­ком кругу „Фадип“-а

1981.
— ИЗ ИСТОРИЈЕ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ
— НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ КОЈИ НЕСТАЈУ
— ТИСАФИЛ, изло­жба реа­ли­зо­вана у сарадњи са Дру­штвом фила­те­ли­ста Бечеј
— РУЧНИ РАДОВИ ЖЕНА БЕЧЕЈА
— МИЛИЦА И МИЛИВОЈ МИРИЋ, зајед­ничка изло­жба двоје аутора из Бечеја
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ЉУБИЦЕ РАКИЋ
— ОМЛАДИНСКИ ЛИКОВНИ РАДОВИ, изло­жба радова омла­дине мађар­ске наци­о­нал­но­сти
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова у оквиру Мај­ских игара
— ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, изло­жба при­ре­ђена на отво­ре­ном про­стору, потом и у Бач­ком Гра­ди­шту
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА МАРИЦЕ ДРАГИЧЕВИЋ
— РАДОВИ РАДНИКА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА, изло­жба у Дому кул­туре при­ре­ђена у сарадњи са Коми­си­јом за кул­туру РО „Фадип“-а

1982.
— СПОРТОВИ НА ВОДИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ
VII ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА, изло­жба при­ре­ђена у РО „8. oкто­бар“ и РО „Флора“
— СПОРТОВИ НА ВОДИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ, изло­жба при­ре­ђена у Дому кул­туре, РО „Фадипу“ и РО „Ремонт“
— ИЗЛОЖБА ЗАШТИТНО АРХЕОЛОШКО ИСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА ПЕРЛЕК 1980/81 – СРЕДЊЕВЕКОВНО НАСЕЉЕ
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова у ОШ „Север Ђур­кић“
— ИЗЛОЖБА БОГУМИЛА КАРЛАВАРИСА, „бечеј­ски“ радови сли­кара у новој хали „Фадипа“ – иста изло­жба при­ре­ђена је и у ста­рој хали „Фадипа“

1983.
— ИЗ ИСТОРИЈЕ ФУДБАЛА У БЕЧЕЈСКОЈ ОПШТИНИ
— СТАЛНА ПОСТАВКА ЗАШТИТНОГ АРХЕОЛОШКОГ ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ПЕРЛЕК, у холу фабрике „Карбо-Диоксид“
— САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ДУШАНА МИЛОВАНОВИЋА, изло­жба слика
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— МИЛИВОЈ МИРИЋ И БОРИВОЈ ЈАКШИЋ, зајед­ничка изло­жба у „Фадипу“
— ИЗЛОЖБА МАКЕТА БРАНКА РАДУНКОВИЋА
— ОХРИДСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, изло­жба при­ре­ђена у Дому кул­туре

1984.
— РУЧНИ РАДОВИ ЖЕНА БЕЧЕЈА
— КОЊАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ БЕЧЕЈА, у сарадњи
са ПИК-ом изло­жба при­ре­ђена на „Фан­та­сту“
— ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА СРЕДЊОШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
— БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ, изло­жба аква­рела Kar Pop de Satmarije, пре­у­зета из Етно­граф­ског музеја у Бео­граду
— МАРИЈА ЖИКИЋ, изло­жба слика
— АКСЕНТИЈЕ МАРОДИЋ, пре­у­зета изло­жба слика од Гале­рије Матице срп­ске
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова у Дому кул­туре
— ИЗЛОЖБА РАДНИКА СТВАРАЛАЦА, ликовна и дела при­ме­њене умет­но­сти пово­дом сусрета дру­гар­ства у Дому кул­туре
— ИЗЛОЖБА МИНЕРАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ДР ДИМИТРИЈА СЕКУЛИЋА ИЗ БЕОГРАДА

1985.
— СТАРЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ БЕЧЕЈА
— БЕЧЕЈ У ПРВОЈ ГОДИНИ СЛОБОДЕ, изло­жба при­ре­ђена у Дому кул­туре
— РАДНИЧКИ ПОКРЕТ И НОБ БЕЧЕЈСКОГ ПОДРУЧЈА, стална поставка
— АВАРСКА НЕКРОПОЛА — ЧИК КОД БАЧКОГ ПЕТРОВОГ СЕЛА, изло­жба при­ре­ђена у Бач­ком Петро­вом Селу пово­дом сусрета Петро­вих села
— ИЗЛОЖБА ЕТНОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ЧАБИ ЛАСЛА
— ЗАНАТСТВО ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА
— ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА СРЕДЊОШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ БЕЧЕЈА, изло­жба бечеј­ских сли­кара у Дому кул­туре
— ЗОРАН СТОШИЋ, изло­жба слика

1986.
— ШТАМПАРСТВО И НОВИНЕ У БЕЧЕЈУ
— ОМПОК 1936–1986, пре­у­зета од Музеја соци­ја­ли­стичке рево­луци Вој­во­дине
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ 1986, изло­жба уче­сника Коло­није
— СЛИКЕ ДУШАНА НОНИНА, иста изло­жба је пре­нета у Бачко Петрово Село и у Гале­рију – Ликовна јесен у Сом­бору
— РАДОВИ БОРИСЛАВА ЈАКШИЋА, изло­жба је при­ре­ђена у Бач­ком Петро­вом Селу
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА, пово­дом дана ЈНА у Дому кул­туре

1987.
— 50 ГОДИНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У МИЛЕШЕВУ, изло­жба при­ре­ђена у Миле­шеву
— С ТИТОМ НА ЧЕЛУ
— 40 ГОДИНА ПВК „БЕЧЕЈ“, изло­жба при­ре­ђена у Дому кул­туре Бечеј
— ИЗЛОЖБА КОЛЕКЦИОНАРА БЕЧЕЈ
— ЛАСЛО ЛЕНЂЕЛ, изло­жба слика
— ЕДО МУРТИЋ И ЗОРАН ПРИЦА, лито­гра­фије под насло­вом „Јама“ у Музеју рево­лу­ције
— ШАНДОР ТОРОК, изло­жба слика
— МИЛИВОЈ МИРИЋ, изло­жба слика при­ре­ђена у Дому кул­туре Бечеј
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈЕ БЕЧЕЈ 1987, изло­жба уче­сника Коло­није у Музеју рево­лу­ције
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— АНДРАШ АГОЧ, изло­жба слика у про­сто­ри­јама Елек­тро­вој­во­дине у Бечеју
— ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА, при­ре­ђена пово­дом Дана армије у Дому кул­туре

1988.
— МИНИ КЊИГЕ, пре­у­зета од „Форума“ из Новог Сада
— СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ — ТОЗА, пре­у­зета од Музеја Рево­лу­ције из Новог Сада
— РУЧНИ РАДОВИ ЖЕНА III МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
— ИЗЛОЖБА ФИЛАТЕЛИСТА, НУМИЗМАТИЧАРА И КОЛЕКЦИОНАРА, у сарадњи са Дру­штвом фила­те­ли­ста Бечеј
— ТИСА У ДЕЛИМА УМЕТНИКА, изло­жба дела из фонда Музеја у Бач­ком Петро­вом Селу и Бач­ком Гра­ди­шту
— КОЛЕКЦИОНАРИ У МУЗЕЈУ, изло­жба ликов­них дела вла­сни­штво бечеј­ских колек­ци­о­нара
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ 1988, изло­жба уче­сника Коло­није у Музеју, потом и у Бач­ком Петро­вом Селу и Бач­ком Гра­ди­шту
— АРАНКА МОЈАК, изло­жба кера­мике
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— СЛИКЕ ЛАСЛА ЛЕНЂЕЛА, изло­жба у Музеју потом и у Сенти

1989.
— САРМАТИ, цело­ку­пан сар­мат­ски мате­ри­јал из фонда Музеја
— НАЗИДНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
— МАСКА, СЦЕНА, КОСТИМ, изло­жба деч­јих радова
— КОСОВСКИ БОЈ, темат­ска изло­жба деч­јих радова у Дому кул­туре
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА СЕНТА 1988, изло­жба уче­сника Коло­није у Сенти
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ 1988, изло­жба уче­сника Коло­није у Бечеју
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ, ретро­спек­тивна изло­жба Коло­није пово­дом 35 година рада

1990.
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈА 1989, изло­жба уче­сника коло­није

1991.
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ 1990, изло­жба уче­сника Коло­није

1994.
— ОСТОЈИЋЕВО – НЕКРОПОЛА БРОНЗАНОГ ДОБА, пре­у­зета од Народ­ног музеја Кикинда
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ, избор слика из фонда Музеја

1995.
— 50 ГОДИНА ФК „ЈЕДИНСТВО“ У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ
— ТАПИСЕРИЈЕ „АТЕЉЕА 61“, изло­жба тапи­се­рија 24 умет­ника уче­сника Умет­ничке коло­није Бечеј поче­вод њеног осни­вања, изло­жба је орга­ни­зо­вана у сарадњи са „Ате­љеом 61“, уста­но­вом за израду тапи­се­рија
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ, избор из фонда Коло­није орга­ни­зо­вана у Бач­ком Петро­вом Селу пово­дом сто­го­ди­шњице Библи­о­теке у Бач­ком Петро­вом Селу

1996.
— СРБИЈА НА СВЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ У ПАРИЗУ 1900, пре­у­зета од Етно­граф­ског музеја Бео­град
— ПОРОДИЦА МИРИЋ, зајед­ничка изло­жба Мили­воја, Милице, Игора и Татјане Мирић
— СЛОБОДАН ПАРЕЖАНИН, изло­жба слика и цртежа при­ре­ђена у Гале­рији Круг у Бечеју
— ИВИЦА КОВАЧИЋ – ШТИФЛА, ретро­спек­тивна изло­жба пре­у­зета од Гале­рије Лазар Воза­ре­вић из Срем­ске Митро­вице
— ЉУБОМИР ЕРИЋ, изло­жба скулп­тура у металу и дрвету пре­у­зета из Кул­тур­ног цен­стра у Апа­тину
— ИЗЛОЖБА СЛИКАРА МАЂАРА ИЗ ВОЈВОДИНЕ, изло­жба при­ре­ђена у сарадњи са Дру­штвом инте­лек­ту­а­лаца Браће Тан и Дру­штвом за мађар­ску кул­туру у Југо­сла­вији пово­дом 1100 година од дола­ска Мађара
— ПТИЦЕ ГРАБЉИВИЦЕ ИДЕОГРАМИ, у сарадњи са Народ­ним музе­јем из Зре­ња­нина

1997.
— СИНОВИ НАШЕ ЗЕМЉЕ, изло­жба скулп­тура из Перуа, пре­у­зета од Етно­граф­ског музеја Бео­град
— УСКРШЊА ЈАЈА, дечји радови у сарадњи са шко­лама и дечи­јим врти­ћем
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА БЕЧЕЈ ’95, изло­жба уче­сника Коло­није из 1995. године
— БЕЧЕЈ НА ПЛАТНИМА УМЕТНИКА, темат­ска изло­жба из фонда Музеја
— ПОРОДИЦА ВАРТАБЕДИЈАН, изло­жба поро­дице Вар­та­бе­ди­јан у оквиру БЕЛИМУСА у сарадњи са Радио Бече­јом
— ЗОРАН СТОШИЋ – ВРАЊСКИ, изло­жба слика при­ре­ђена заједно са Гале­ри­јом слика Сава Шума­но­вић из Шида и Народ­ним музе­јем из Кикинде

1998.
— МАНАСТИР ХИЛАНДАР — ОСАМ ВЕКОВА СРПСКЕ ДУШЕ, пре­у­зета од Гале­рије Матице срп­ске, у орга­ни­за­цији Одбора за обе­ле­жа­вање осам сто­тина година
— МЛАДЕН ЈОСИЋ, ретро­спек­тивна изло­жба слика пре­у­зета из Гале­рије Матице срп­ске у орга­ни­за­цији Народ­ног музеја из Бео­града
— СКУЛПТУРА 1974–1989, изло­жба дела из фонда Музеја
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА ’96, изло­жба уче­сника Коло­није из 1996. године
— ПОРТРЕТИ, темат­ска изло­жба Дру­штва за мађар­ску кул­туру у Југо­сла­вији и Дру­штва инте­лек­ту­а­лаца Браћа Тан из Бечеја
— УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА ’97, изло­жба уче­сника Коло­није из 1997. године

1999.
— 50 ГОДИНА „БЕЧЕЈПРЕВОЗА“, у Дому кул­туре, доку­мен­тарна изло­жба у сарадњи са „Бечеј­пре­во­зом“
— 40 ГОДИНА ПИК-а „БЕЧЕЈ“, ликовна изло­жба поклона ПИК-у
— ЗАХВАЛНИЦА КЛАСОВИМА, у сарадњи са Народ­ном библи­о­те­ком Бечеј
— ЦРТЕЖИ, изло­жба дела из фонда Музеја
— ИЗЛОЖБА БОГУМИЛА КАРЛАВАРИСА, ретро­спек­тивна изло­жба у орга­ни­за­цији Музеја града Новог Сада и УЛУВ-а
— ИЗЛОЖБА СЛИКА ПОКЛОНА „БЕЧЕЈПРЕВОЗУ“, изло­жба од дела које је „Бечеј­пре­воз“ добио као поклон пово­дом 50 година посто­јања
— ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА НА ТЕМУ „ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ПИК-а „БЕЧЕЈ“, у сарадњи са ПИК-ом „Бечеј“
— ЖИВОТНА ПОЕТИКА ТЛА, изло­жба слика и скулп­тура из фонда Музеја пово­дом обе­ле­жа­вања четр­де­сет година ПИК-а „Бечеј“

2000.
— КЕРАМИКА КРОЗ ВЕКОВЕ, пово­дом одр­жа­вања мани­фе­ста­ције Final four
— УСКРШЊА ЈАЈА, дечији радови, у сарадњи са основ­ним шко­лама и деч­јим врти­ћем
— ПЕЈСАЖ, темат­ска изло­жба Дру­штва за мађар­ску кул­туру у Југо­сла­вији
— ТИБОР ШИПОШ, ретро­спек­тивна изло­жба слика

2001.
— ПТИЦЕ ГРАБЉИВИЦЕ, изло­жба госто­вала у Народ­ном музеју Кру­ше­вац, а у сарадњи са Народ­ним музе­јем Зре­ња­нин
— ТОКСИЧНЕ БИЉКЕ МАКЕДОНИЈЕ, пре­у­зета од При­ро­до­на­у­чен музеј на Маке­до­нија Ско­пље
— У СУСРЕТ НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ, темат­ска изло­жба ликовне сек­ције Дру­штва за мађар­ску кул­туру у Југо­сла­вији
— ИВАН ЏИГУРСКИ, ретро­спек­тивна изло­жба

2002.
— РАЗГЛЕДНИЦЕ БЕЧЕЈА, пово­дом откупа збирке Будаи Тибора
— МАГИЈА ЉУСКЕ, изло­жба осли­ка­них јаја аутора Вла­ди­мира Крав­ченка из Новог Сада
— БРАНИСЛАВ ПЕРЧИНКОВСКИ, ретро­спек­тивна изло­жба гра­фика, слика и цртежа
— ИЗЛОЖБА „ЛУДОШКО ЈЕЗЕРО“ у Град­ском музеју у Субо­тици. На тој изло­жби Град­ски музеј из Бечеја био је засту­пљен са 26 пре­па­рата птица
— ИЗЛОЖБА „ЕМИЛ ТАЛИЈАН 1895–1911 СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКОГ ПУТНИКА И ЛОВЦА“ у сарадњи са Град­ским музе­јем из Субо­тице и
„Але­вом“ из Новог Кне­жевца