Запослени

Кустос-етнолог,  Душан Иве­тић од 13. јуна 1988.

Музе­ски саветник-археолог, Бра­ни­слава Микић Анто­нић од 16. јуна 1986.  до 27. авгу­ста 2018.

Кустос-археолог, Рашко Рама­дан­ски од 10. новем­бра 2018.

Кустос-историчар, Немања Кара­пан­џић од 03. јуна 2013. (миро­вање рад­ног односа од 16. окто­бра 2018. године)

Кустос-историчар, при­прав­ник, Роланд Шурањи од 19.12.2018.

Виши кустос-историчар умет­но­сти, мр Радо­слав Миха­и­ло­вић од 08. новем­бра 1999.

Конзерватор-техничар, Све­тлана Меду­рић од 17. авгу­ста 1981.

Музеј­ски мани­пу­лант, Зора Ђукић од 17. авгу­ста 1981.

Адми­ни­стра­тивно финан­сиј­ски рад­ник, Ксе­нија Милић Вра­ча­рић од 19.октобра 2010.

Спремачица-курир, Мелита Мужлаи од 01. новем­бра 1989.

Дирек­тор, Акош Тој­зан од 10. новем­бра 2017.