Одсеци

Архе­о­ло­шки одсек

На рад­ном месту кустоса-археолога од 1984. године ради музеј­ски саветник-археолог, Бра­ни­слава Микић Анто­нић. Опшир­није…


Исто­риј­ски одсек

На рад­ном месту кустоса-историчара од 2013. године запо­слен је кустос-историчар, Немања Кара­пан­џић. Опшир­није


Етно­ло­шки одсек

Етно­ло­шки одсек од 1989. године води кустос-етнолог, Душан Иве­тић. Опшир­није…


Одсек за ликовну умет­ност

Одсек за ликовну умет­ност води виши кустос-историчар умет­но­сти, Радо­слав Миха­и­ло­вић који је у Град­ском музеју Бечеј запо­слен од 1999. године. Опшир­није…


При­род­њачки одсек

При­род­њачки одсек тре­нутно нема запо­сле­ног кустоса. Опшир­није…


Кон­зер­ва­тор­ски одсек

Конзерватор-техничар, Све­тлана Меду­рић, запо­слена од 1981. године заду­жена је за кон­зер­ва­тор­ске послове. Опшир­није…


Општи одсек

Општи одсек обу­хвата више послова, од адми­ни­стра­тивно финан­сиј­ских, преко орга­ни­за­тор­ских, па све до послова спремачице-курира. У овом одсеку раде Ксе­нија Милић Вра­ча­рић, као адми­ни­стра­тивно финан­сиј­ски рад­ник, Ласло Лен­ђел као орга­ни­за­тор кул­тур­них актив­но­сти, Зора Ђукић као музеј­ски мани­пу­лант и Мелита Мужлаи као спремачица-курир. Опшир­није…