Етнолошки одсек

Етно­ло­шко оде­љење фор­ми­рано је 1976. године и до данас активно функ­ци­о­нише. Фонд етно­ло­шке збирке броји преко 1500 пред­мета који су наба­вљани путем откупа или поклона.

Засту­пљени су пред­мети из ковач­ког заната (нако­вањ, мех, чекићи, тур­пије…), затим обу­ћар­ског (калупи за обућу, зумбе или про­бојци, штецле, нож за рај­со­вање ђона…), воскар­ско — лици­дер­ског ( даска за ваљање воска, ринг за пра­вљање свећа, разни калупи за пра­вљење лици­дер­ских колача…) . Поред занат­ске, зна­чајна је група народ­них ношњи Срба и Мађара (разне капе, ткане кецеље, кошуље, гаће, мараме, прслуци…), затим група пољо­при­вред­них справа и алата. Поред земљо­рад­нич­ких, Музеј посе­дује изве­стан број пред­мета из обла­сти сто­чар­ства и рибо­лов­ства, као и пред­мете везане за покућ­ство. У етно­ло­шкој збирки могу се наћи и при­бор за пре­дење и ткање, а поред разбоја посе­дује и вредну колек­цију пре­слица.

Група за енте­ри­јерни тек­стил посе­дује ћилиме, назид­нице, као и разне пре­кри­ваче. Етно­ло­шки одсек у сво­јој збирци посе­дује завидну колек­цију кера­мич­ког посуђа, као и колек­цију музич­ких инстру­ме­ната.

Етно­ло­шки одсек води кустос — етно­лог Душан Иве­тић