Бранислава Микић Антонић — музејски саветник, археолог

БИОГРАФИЈА 

Бра­ни­слава Микић-Антонић је запо­слена као кустос архе­о­лог у Град­ском музеју Бечеј од 1984. године. Запо­слила се као неди­пло­ми­рани ахе­о­лог на одре­ђено време до дипло­ми­рања. Након дипло­ми­рања 1986. године је при­мљена на нео­дре­ђено време и од онда је запо­слена на истом рад­ном месту до данас. Исте, 1986. године поло­жила при­прав­нички испит за звање кустоса.
Руко­во­дила архе­о­ло­шким иско­па­ва­њима на 12 лока­ли­тета, реко­гно­сци­рала 7 траса, оба­вила 6 сон­да­жних реко­гно­сци­рања и 14 кон­трола земља­них радова. Као члан екипе уче­ство­вала 28 пута на архе­о­ло­шким иско­па­ва­њима.
Као кустос архе­о­лог прeу­зела вођење архе­о­ло­шког одсека у коме се воде две збирке: архе­о­ло­шка и нуми­зма­тичка. Од тре­нутка дола­ска на ово радно место инвен­та­ри­сано је архе­о­ло­шких пред­мета од И.Б. 1044 до И.Б. 1486 и нуми­зма­тич­ких пред­мета од И.Б. 398 до И.Б. 876. За све пред­мете ура­ђени су главни и помоћни кар­тони. Око 1400 пред­мета архе­о­ло­шке збирке је сни­мљено, док је број сни­мље­них пред­мета нуми­зма­тичке збирке знатно мањи, око 100.
Терен­ска доку­мен­та­ција са свих лока­ли­тета које је водио Град­ски музеј Бечеј је фина­ли­зо­вана и одло­жена на одго­ва­ра­јуће место. У овом тре­нутку нема ни један лока­ли­тет, одно­сно архе­о­ло­шко иско­па­вање чија доку­мен­та­ција није завр­шена и мате­ри­јал обра­ђен у целини, а да је Музеј био изво­ђач радова.
Године 2007. поло­жила за више стручно звање вишег кустоса на основу Закона о кул­тур­ним добрима (Сл.гл. РС бр.71/22.12. 1994, чл.66–68 и чл.140) и Пра­вил­ника о вишим струч­ним зва­њима у музе­јима Репу­блике Србије (чл. 10 и 15). Године 2011. поло­жила за звање музеј­ског савет­ника.
Члан АДВ од 1984. до 1991. и члан САД од 1991. године до данас.
Године 1985. члан Коми­сије за израду про­грама радова на заштити спо­ме­ника кул­туре Општине Бечеј.
Године 1989. члан Коми­сије за реа­ли­за­цију сталне музеј­ске поставке и уре­ђење зграде Град­ског музеја и гале­рија Бечеј.
Године 1993. члан Коми­сије за попис очу­вања кул­тур­них добара на тери­то­рији општине Бечеј.
У пери­оду од 2003. до 2007. године члан Коми­сије МКРС за иско­па­вања и истра­жи­вања архе­о­ло­шких нала­зи­шта.


Иско­па­вања
у пери­оду 1978–1983.
1) Врбас, Врбас 1 (сар­мат­ско и сред­ње­ве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојевић)–1978.
2) Бечеј, Ботра-Пречистач (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојевић)–1979.
3) Винча, Винча (сред­ње­ве­ковна некро­пола), члан екипе (руко­во­ди­лац Гор­дана Марјановић-Вујовић)–1981.
4) Вајуга, Вајуга песак (сред­ње­ве­ковна некро­пола), члан екипе (руко­во­ди­лац Гор­дана Марјановић-Вујовић)–1981.
5) Кла­дово, Пон­тес (сред­ње­ве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Гор­дана Марјановић-Вујовић)–1981.
6) Вајуга, Вајуга песак (сред­ње­ве­ковна некро­пола), члан екипе (руко­во­ди­лац Гор­дана Марјановић-Вујовић)–1982.
7) Кла­дово, Пон­тес (сред­ње­ве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Гор­дана Марјановић-Вујовић)–1982.
8) Бечеј, Ботра-Пречистач (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојевић)-1983.
9) Бечеј, Ботра-Семенска ста­ница (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојевић)–1983. у пери­оду 1984–2014.
10) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Влада Станчић)–1984.
11) Бечеј, Доње Угар­нице (сар­мат­ско насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Ђорђе Гачић)–1985.
12) Бечеј, Бељан­ска бара (сар­мат­ско насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Љиљана Тадин)–1986.
13) Бечеј, Ботра-Зидар (сар­мат­ско насеље), руко­во­ди­лац ископавања–1987.
14) Бечеј, Ботра-Зидар (сар­мат­ско насеље), руко­во­ди­лац ископавања–1988.
15) Бечеј, Пио­нир­ска улица (авар­ска некро­пола), руко­во­ди­лац ископавања–1988.
16) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), руко­во­ди­лац ископавања–1988/89.
17) Бечеј, Ботра-Зидар (сар­мат­ско насеље), руко­во­ди­лац ископавања–1989.
18) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), руко­во­ди­лац ископавања)–1994.
19) Бечеј, Ботра (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–1994.
20) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), руко­во­ди­лац ископавања–1995.
21) Бечеј, Ботра (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–1995.
22) Бечеј, Перлек- Бен­зин­ска ста­ница (сар­мат­ско насеље), руко­во­ди­лац ископавања–2001.
23) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), руко­во­ди­лац ископавања–2001.
24) Петроварадин-Тврђава (више­сло­јан лока­ли­тет), члан екипе (руко­во­ди­лац Радо­ван Бунарџић)–2002.
25) Раковац-Градина, сред­њoве­ковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)-2002.
26) Бечеј, Пио­нир­ска улица (авар­ска некро­пола), руко­во­ди­лац ископавања–2003.
27) Бечеј, Перлек-Бензинска ста­ница (сар­мат­ско насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Љиљана Тадин)–2003.
28) Бечеј, Перлек-Диоксид (више­сло­јан лока­ли­тет), руко­во­ди­лац ископавања-2003.
29) Нови Бечеј, Арача (сред­ње­ве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–2006.
30) Нови Сад, Като­личка порта (сред­њoве­ковно насеље и некро­пола из XVIII века), члан екипе (руко­во­ди­лац Душица Веселинов)–2006.
31) Бечеј, Ботра Дудови, више­сло­јан лока­ли­тет, члан екипе, (Руко­во­ди­лац иско­па­вања Дра­ган Анђелић)–2007.
32) Орло­ват, Орло­ват, више­сло­јан лока­ли­тет, члан екипе, (руко­во­ди­лац иско­па­вања Нада Бењоцки)–2007.
33) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–2007.
34) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–2008.
35) Бечеј, Перлек-Диоксид, сред­њoве­ковно насеље и некро­пола, руко­во­ди­лац ископавања–2008.
36) Бач, Тврђава, средњи век, члан екипа (руко­во­ди­лац иско­па­вања Небојша Станојев)-2008.
37) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)-2010.
38) Раковац-Градина, сред­њoве­ковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)–2010.
39) Раковац-Градина, сред­њoве­ковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев,IPA)–2011.
40) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев,IPA)–2011.
41) Раковац-Градина, сред­њoвeковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)–2012.
42) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)–2012.
43) Раковац-Градина, сред­њoвeковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)-2013.
44) Нови Бечеј, Арача (сред­њoве­ковно насеље), члан екипе (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)–2013.
45) Раковац-Градина, сред­њoвeковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Ста­но­јев, IPA)–2014.
46) Бач, Тврђава, средњи век, члан екипа (руко­во­ди­лац иско­па­вања Небојша Станојев)–2014.
47) Раковац-Градина, сред­њoвeковни мана­стир (руко­во­ди­лац Небојша Станојев)–2015.

Сон­да­жна реко­гно­сци­рања
1) Бачко Гра­ди­ште, улица Дођа Ђерђа бб (сар­мат­ски гроб)–1984.
2) Бечеј, Пио­нир­ска улица–1987.
3) Бачко Петрово Село, улица Дожа Ђерђа 111 (сред­ње­во­ковни гроб)–2006.
4) Бечеј, насеље Нестора Џили­това (касно­сред­њо­ве­ковни гроб)–2006.
5) Бечеј, Стара Бикара, (сред­њо­ве­ковни гроб)–2007.
6) Бечеј, Хај­дук Вељ­кова улица 31 (3 гроба из XVIII века)–2009.
7) Бечеј: Пер­лек греда, парц.бр.19490,19492,19494, гроб на међи. 


БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА

Обја­вљени радови:
1) Mikić, Branislava, 1985 Avaraska nekropola – Čik kod Bačkog Petrovog Sela (katalog izložbe), Bečej.
2) Мikić-Antonić, Branislava, 1985 Izložba ‚‚Avarska nekropola – Čik kod Bačkog Petrovog Sela, Spona 27–28:118.
3) Mikić-Antonić, Branislava, 1989 Sarmati, Szarmaták (katalog izložbe), Bečej.
4) Mикић-Антонић, Бра­ни­слава, 1989 Ботра-Зидар – сар­мат­ско насеље, Архе­о­ло­шки пре­глед 28, Београд:128.
5) 1989 Три ново­от­кри­вена сар­мат­ска насеља и један уса­мљени гроб, Гла­сник САД 5, Бео­град: 78–82.
6) 1989 Tri novooktkrivena sarmatska naselja i jedan usamljeni grobni nalaz, РВМ 31, Нови Сад: 155–166.
7) 1990 Bečej, Pionirska ulica, Ranosrednjevekovna nekropola, Arheološki pregled 1988, Ljubljana 1990, 193–195.
8) 1990 Авар­ска некро­пола на лока­ли­тету Пио­нир­ска улица у Бечеју, Гла­сник САД 6, Бео­град: 129–135.
9) 1997 Кера­мичка про­и­зводња на тери­то­рији општине Бечеј, РМВ 39, Нови Сад: 159–174.
10) Микић-Антонић,Бранислава – Иве­тић, Душан, 2000 Кера­мика кроз векове (ката­лог изло­жбе), Бечеј
11) Микић-Антонић, Бра­ни­слава, 2003 Архе­о­ло­шки одсек, Град­ски музеј Бечеј 1953–2003, Бечеј: 16–69.
12) 2003 Нуми­зма­тичка збирка, Град­ски музеј Бечеј 1953–2003, Бечеј: 70–77.
13) 2003 Издања Град­ског музеја Бечеј, Az Óbecsei városi múzeum kiadványai (ката­лог изло­жбе), Бечеј.
14) 2003 Пер­лек – некро­пола из пери­ода авар­ске доми­на­ције, Спо­ме­ница Јована Кова­че­вића, Бео­град: 111–142.
15) 2004 Заштитно иско­па­вање лока­ли­тета Пио­нир­ска улица у 2003. години, Срп­ско архе­о­ло­шко дру­штво, XXVI скуп­штина и годи­шњи скуп, Пожа­ре­вац, 2004, 40–42
17) 2008 Сар­мат­ско насеље на лока­ли­тету Перлек-Бензинска ста­ница, РМВ 50, Нови Сад: 109–131.
18) 2012 моно­гра­фија Некро­пола из пери­ода авар­ске доми­на­ције лока­ли­тет Пио­нир­ска улица, Град­ски музеј Бечеј, Бечеј
19) 2012 The pipes of Bač, Journal of the Academie internationale de la pipe, volume 5, 2012, str.27–41

Град­ски музеј као суи­зда­вач:
1) 2009 сарад­ник на моно­гра­фији Некро­поле из доба антике и раног сред­њег века на лока­ли­тету Чик, аутор мр Иван Бугар­ски, Бео­град: Архе­о­ло­шки Инсти­тут; Бечеј: Град­ски музеј.

Рецен­зије:
1) 2015. Небојша Ста­но­јев: Рако­вац, Гра­дина, Клиса, Музеј Вој­во­дине, посебна издања, XXIX, Нови Сад 2015.