Догађаји

Био једном један лаф - Душан Радовић (1922-1984)

Био јед­ном један лаф — Душан Радо­вић (1922–1984)

17. децем­бра 2018. године отво­рена је изло­жба “Био јед­ном један лаф — Душан Радо­вић (1922–1984)” у вели­кој сали Град­ског музеја Бечеј коју можете погле­дати до краја јану­ара 2019. године.