Душан Иветић — кустос етнолог

БИОГРАФИЈА

Душан Иве­тић је запо­слен као кустос етно­лог у Град­ском музеју Бечеј од 13.06. 1988. године. При­прав­нички испит поло­жио 1989. године.
Као кустос етно­лог пре­у­зео вођење етно­ло­шког одсека.
Члан етно­ло­шке сек­ције у оквиру Музеј­ског дру­штва Србије.
У сарадњи са Етно­граф­ским инсти­ту­том и Покра­јин­ским заво­дом за заштиту спо­ме­ника кул­туре 1991. године уче­ство­вао у про­јекту “Живот и оби­чаји мана­стир­ских прња­вора фру­шко­гор­ских мана­стира”.


БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА

Обја­вљени радови:

1) Микић-Антонић,Бранислава–Иветић, Душан, 2000 Кера­мика кроз векове (ката­лог изло­жбе), Бечеј
2) Иве­тић, Душан, 2003 Етно­ло­шки одсек, Град­ски музеј Бечеј 1953–2003, Бечеј: 78–101.
3) 2007 Иве­тић, Душан, Ратар­ске справе и алати (ката­лог изло­жбе), Град­ски музеј Бечеј, Бечеј
4) 2002 Изло­жба Магија љуске (каталог-позивница), Град­ски музеј Бечеј, Бечеј
5) 1989 Назид­нице са тери­то­рије општине Бечеј (каталог-позивница), Град­ски музеј Бечеј, Бечеј
6) 2004 Оби­чај дари­вања (каталог-позивница), Град­ски музеј Бечеј, Бечеј


ИЗЛОЖБЕ

Аутор­ске:

1988.
1) Ручни радови жена III месне зајед­нице;

1989.
1) Назид­нице са тери­то­рије општине Бечеј;

1997.
1) Ускр­шња јаја, дечји радови у сарадњи са шко­лама и врти­ћем;

2000.
1) Кера­мика кроз векове, Изло­жба кера­мич­ког мате­ри­јала из фонда Музеја (зајед­ничка изло­жба архе­о­лога и етно­лога);

2) Ускр­шња јаја, дечји радови у сарадњи са шко­лама и врти­ћем;

2002.
1) Магија љуске, изло­жба осли­ка­них јаја аутора Вла­ди­мира Крав­ченка;

2007.
1) Ратар­ске справе и алати;

2010.
1) Стари добри занати

Пре­у­зете:

1996.
1) Србија на свет­ској изло­жби у Паризу 1900, (Етно­граф­ски музеј, Бео­град);

1997.
1) Синови наше земље, изло­жба скулп­тура из Перуа (Етно­граф­ски музеј, Бео­град);

2004.
1) Оби­чај дари­вања, аутора Живке Роме­лић и Сла­вице Симић (Народни музеј, Кру­ше­вац);

2005.
1) Етно­ло­шки накит, аутора Сузане Антић (Народни музеј, Заје­чар);

2009.
1) Мело­дија боја, (у сарадњи са амба­са­дом Репу­блике Кине и Етно­граф­ским музе­јом);

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

1) Реги­о­нална изло­жба руч­них радова и руко­тво­рина — Зајед­нички про­је­кат КУД Ори­она и етно­ло­шког одсека Град­ског музеја Бечеј

2) 2011, Ноћ музеја — Орга­ни­за­ција и изло­жба Бечеј­ске даме

3) 2012, Дани руске кул­туре у Бечеју — Изло­жба Руски анти­фа­ши­стички пла­кат 1940–1945.